Älvdansen

1746_Kyrkoherden_Gatuvy
160302_1746_Kyrkoherden_Gårdsvy

Förutsättningar

Platsen Älvdansen, även kallad Kyrkoherdens fiskevatten, ligger på en oexploaterad åker centralt placerat med Enköpingsåsens karaktärsfulla landformation som tydligt stöd i öster. Ett stycke mark som tjänstgjort som övningsyta åt försvaret ska nu transformeras till stadens största nya bostadsområde på 650 bostäder, vårdboende och förskola.

Älvdansen ligger i ett bra pendlarläge nära järnvägsstationen i Enköping. Det goda pendlarläget till Stockholm medför att stora ytor nära stationen upptas till markförlagd pendlarparkering. Mer parkering planeras att byggas i läge direkt norr om stationsområdet.
I norr ligger stora rekreationsområden åtkomliga via Upplandsleden med gångbro över E18.
I väster ligger Myranområdet med småskaliga verksamheter och extern handel med bland annat ICA Maxi, åtskild av det lilla vattendraget Skvalbäcken.

I söder finns stadscentrum med torget och kyrkan åtkomliga via gångtunnel under järnvägsspåren. I öster gränsar området direkt mot Enköpingsåsen med sitt högresta tallbestånd.

Arkitektoniska intentioner

Förslaget följer stadsplanens intentioner att tillvarata trädgårdsstadens värden med en variation i både utformning och hushöjder. Längsmed huvudstråket, Trädgårdsgatan, anordnas ett traditionellt stadsrum med en sammanhållen bebyggelse i 5-7 våningar, där alla bostadsentréer vetter mot gatan.
Fasadmaterialen består av trä, tegel och ett skivmaterial och varierar utmed kvarterens längd. I de östra och södra kvarteren föreslås kortare loftgångar för att klara tillgänglighet och buller, i övrigt är hustyperna 3-4-spännda trapphus.
Parkering sker på kvartersmark och på lokalgatorna som kantstensparkering. parkeringsytorna är avskilda från bostadsgårdarna med häckar, plank och cykel/förrådsbodar. Gårdsrummen för utevistelse och lek, planeras som lummiga med mycket grönska i organiska former.
Kvarterens läge med närhet till järnvägsstationen är utmärkt ur hållbarhetssynpunkt och man kommer även att ha större rekreationsytor och en dagligvaruhandel
inom gångavstånd.

 

Fakta

 • Uppdrag

  Programhandling

 • Beställare

  Sveafastigheter/Stadsutveckling

 • Storlek

  Ca 23 300 - 23 500 kvm BTA

 • År

  2016

Älvdansen
Älvdansen